Edycja XVI – Aktualności

Organizatorzy:

Instytucje wspierające:

        

Ruszyły zapisy na XVI edycję Olimpiady Mediewistycznej – jednego z najważniejszych konkursów z historii średniowiecza dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce. Zgłoszenia uczniów przyjmowane są do 10 lutego.
Wszystkie informacje dotyczące Olimpiady oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na tej stronie.

Kto może wziąć udział w Olimpiadzie?

Uczestnikiem olimpiady może być każdy uczeń szkoły dla młodzieży dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który posiada wiadomości w zakresie historii średniowiecza, umiejętności łączenia faktów, wyciągania wniosków, a także analizy źródeł.

Jaki jest terminarz i przebieg Olimpiady Mediewistycznej?

Rywalizacja w konkursie będzie miała trzy etapy: eliminacje szkolne, eliminacje ogólnokrajowe oraz finał.

I etap Olimpiady Mediewistycznej – eliminacje szkolne przeprowadzone do 10 lutego 2023 r.

Podczas pierwszego etapu olimpiady nauczyciele – opiekunowie samodzielnie wyłaniają uczniów, którzy dostaną szanse udziału w II etapie konkursu. Eliminacje są przeprowadzane przez nauczycieli historii uczących w zgłoszonej do nas szkole. Zasady przeprowadzania eliminacji określają nauczyciele (może być to np. forma testu czy odpowiedzi ustnej). Zakwalifikowani uczniowie powinni posiadać wiedzę i umiejętności wystarczające do uzyskania oceny bardzo dobrej z przedmiotu. Uczniów reprezentujących szkołę należy zgłosić za pomocą formularza elektronicznego na dole strony.

II etap Olimpiady Mediewistycznej 13 marca 2022 r.

W drugim etapie konkursu uczniowie, wyłonieni podczas eliminacji szkolnych w całej Polsce zmierzą się z testem przygotowanym przez Komitet Główny OM. Test układany jest na podstawie pięciu obowiązujących w Olimpiadzie podręczników (wykaz literatury jest dostępny w załączniku na dole strony). Na podstawie wyników testów Komitet Główny OM wyłoni od 20 do 22 uczniów, którzy otrzymają przepustkę do finału Olimpiady Mediewistycznej oraz status finalisty olimpiady. Testy zostaną przeprowadzone w ośmiu szkołach partnerskich ulokowanych w różnych regionach
Polski. Nauczyciele sami dokonują wyboru szkoły partnerskiej, w której uczniowie przystąpią do testu (wykaz szkół partnerskich jest dostępny w szczegółowych informacjach na dole strony).

III etap Olimpiady Mediewistycznej – finał Olimpiady w dniach 20-21 kwietnia w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa Legnicy.

Dwudniowy finał Olimpiady jest podzielony na dwie części. Pierwsza część obejmuje test z geografii historycznej i historii sztuki (zakres materiału i literatura obowiązkowa dostępna jest na dole strony). Natomiast w drugiej części finału uczniów czekać będzie pisemna interpretacja wskazanych tekstów źródłowych (także dostępnych na dole strony) oraz egzamin ustny z zakresu wybranego przez uczestnika bloku tematycznego, całości zagadnień epoki średniowiecza oraz wybranych przez ucznia lektur (proponowane lektury można znaleźć w wykazie literatury).

Uwaga – szczegółowe informacje i zasady zawarte są w regulaminie Olimpiady Mediewistycznej dostępnym na dole strony.

Kto jest organizatorem Olimpiady?

Od 2022 roku organizatorem Olimpiady Mediewistycznej jest Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka” oraz Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Organizatorzy współpracują także z innymi szkołami partnerskimi oraz środowiskami akademickimi, m. in. pracownikami Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jakie nagrody czekają na uczestników Olimpiady?

Laureaci i finaliści Olimpiady Mediewistycznej mogą być zwolnieni z procedury rekrutacyjnej na wybrane kierunki do szkół wyższych na mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni.

W tej sprawie prowadzimy korespondencję z wieloma Uczelniami, poniżej lista uczelni, które już wyraziły zgodę na zwolnienie z procedury rekrutacyjnej.

Nr kolej. Uczelnia Kierunek
1. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa – Administracja
– Bezpieczeństwo wewnętrzne
– Prawo
2. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki 2027/2028
3. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II Zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego z historii na wszystkie kierunki 2027/2028
4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Historia Postępowanie rekrutacyjne 2027/2028
5. Uniwersytet Łódzki Zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki 2027/2028
6. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Filozofia
– Filologia polska
– Filologia włoska
– Filologia klasyczna
– Kulturoznawstwo
– Muzeologia
– Historia
– Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
– Archeologia
– Historia sztuk- otrzymanie maksymalnej liczby punktów oraz zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Obowiązuje już od tego roku

 

Ponadto zwycięzca Olimpiady Mediewistycznej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł, zaś pozostali laureaci i finaliści nagrody rzeczowe i dyplomy. Upominki przewidziane są także dla opiekunów finalistów. Wszystkich finalistów Olimpiady czeka także wycieczka historyczna z przewodnikiem po Legnicy.

Organizator może przyznać także nagrody dodatkowe, nie ujęte w regulaminie.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje?

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na adres dante164@wp.pl. Informacje o Olimpiadzie można uzyskać także pod nr tel. 660 732 837.

 

Informacja Olimpiada Mediewistyczna 2023

Podręczniki i lektury OM

Regulamin

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych – Olimpiada 2023

Zgoda ucznia na przetwarzanie danych – Olimpiada 2023

Logo Olimpiady Mediewistycznej 2023

Olimpiada mediewistyczna test II etap 2023

Olimpiada mediewistyczna odpowiedzi test II etap 2023

Formularz zgłoszeniowy – W przypadku nie działającego formularza prosimy pisać na email dante164@wp.pl

PortugalPolandBelgium