Regulamin rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy

 
 1. Rekrutację do klasy pierwszej w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy, zwanym dalej „ALO” przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 2. O przyjęcie do pierwszej klasy liceum może ubiegać się każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową. 
 3. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do ALO składają w sekretariacie ALO dokumenty, o których mowa w punkcie 4, zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalanym corocznie i udostępnianym publicznie przez ALO.
 4. Potwierdzenie przez ucznia woli podjęcia nauki w ALO odbywa się poprzez dostarczenie następujących dokumentów:                                                                                                                                                                                             a) podania o przyjęcie do ALO,
  b) świadectwa ukończenia szkoły lub jego kserokopii (najpóźniej dwa dni od daty otrzymania),
  c) zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  d) dokumentów potwierdzających indywidualne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, artystycznych, recytatorskich, sportowych i innych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i wyższym,
  e) trzech fotografii,
  f) karty zdrowia,
  g) innych posiadanych przez kandydata dokumentów,
  h) potwierdzenia wpłacenia wpisowego.
 5. Wpisowe mają obowiązek uiścić wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do ALO, za wyjątkiem uczniów, którzy w czasie rekrutacji wskazali ALO jako szkołę pierwszego wyboru. 
 6. Wysokość wpisowego ustala organ prowadzący ALO. Dyrektor ALO, na podstawie pkt 5, zwalnia z opłaty wpisowego. 
 7. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc, odbywać się będzie rekrutacja uzupełniająca. 
 8. Dyrektor ALO może zdecydować o przyjęciu do ALO w trybie uproszczonym, bezpośrednio po analizie dokumentów, ucznia posiadającego szczególne uzdolnienia i osiągnięcia ważne w dalszym cyklu kształcenia. 
 9. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani w trybie uproszczonym, mogą zostać przyjęci na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 
 10. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata i motywacji ubiegania się o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. 
 11. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przeszli rozmowę kwalifikacyjną, niż miejsc, o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność wpływu podań. 

Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
w Legnicy
ul. Sejmowa 5C,
59-220 Legnica

telefony: +48 76 723 29 12,
+48 76 723 21 13
faks: +48 76 723 29 04
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

PortugalPolandBelgium