Regulamin Konkursu „KOTY”

Regulamin

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: „Koty”

„Nawet najmniejszy kot jest arcydziełem natury” – Leonardo da Vinci

Konkurs ten wpisuje się w święto, mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka. Ma uwrażliwić też ludzi na często trudny koci los. W Polsce pierwszy raz święto obchodzone było 19.02 2006 r. z inicjatywy Miesięczników „Kot” i „Cat Club Łódź”. III Konkurs „Koty” nagrodzi zwycięzców w tej edycji, podobnie jak w poprzedniej – z nadejściem pierwszego dnia wiosny, które kojarzy się z kocim marcowaniem. O kotach można bez końca. Malowali i rysowali je m.in. Leonardo da Vinci, Paul Rubens, Gustav Klimt czy Frida Kahlo. Konkurs to propozycja, by zmierzyć się z tym pięknym tematem.

 

1. Organizacja

Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

 

2. Cele konkursu

– promocja talentu dzieci i młodzieży,

– poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,

– wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży,

– kształtowanie postaw empatycznych, uwrażliwiających na piękno świata,

– edukacja poprzez promowanie i rozpowszechnianie zainteresowania tymi niezwykłymi zwierzętami, które swą tajemniczą i niezależną naturą zasłużyły na obchody Dnia Kota na świecie.

 

3. Uczestnicy i zasady uczestnictwa

Dzieci i młodzież w wieku od 6-19 lat oraz dorośli, ale nie profesjonalni artyści. Prace w tym roku oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

6-9, 10-13, 14-16, 17-19 oraz 19+. Każda placówka może zgłosić więcej jak jedną pracę. Prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. Wybrane przez organizatora prace – nagrodzone i wyróżnione, zostaną zaprezentowane na stronie internetowej alo.legnica.edu.pl. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich oraz do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w prasie i telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych (np. katalog z wystawy) i elektronicznych. Uczestnik Konkursu zgłaszając swoją pracę, zgadza się na akceptację regulaminu konkursu także w części dotyczącej przetwarzania danych osobowych i wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie prac na cel charytatywny wskazany przez Organizatora (np. zbiórka karmy dla schronisk dla kotów). Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się w siedzibie Organizatora we wskazanym przez niego terminie na stronie internetowej.

 

4. Technika i format

Uczestnicy konkursu plastycznego „Koty” wykonują prace:

– w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, rzeźba, collage, grafika, grafika komputerowa – prace wydrukowane na papierze fotograficznym). UWAGA! Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich. W konkursie nie będą też oceniane prace przesłane pocztą elektroniczną! W tym roku technika – zdjęcie będzie oddzielnie ocenianą techniką we wszystkich kategoriach wiekowych.

– prace w formacie A4 (210x297), A3 (297x420). Prace w innych formatach nie będą oceniane przez jury.

 

5. Opis pracy

Na odwrocie należy przykleić wypełnioną kartę stanowiącą załącznik do regulaminu. Prace nieopisane nie będą brane pod uwagę. Zgłoszone prace stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystane do prezentacji i publikacji.

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Przewidziane są cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Osoby, które zaszczycą nas swoją obecnością na uroczystości podsumowania Konkursu dodatkowo otrzymają nagrody pozyskane od sponsorów.

 

7. Terminy

Prace należy nadsyłać do końca stycznia 2019 r.

Publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w lutym 2019 r.

Termin uroczystości podsumowania oraz wystawy pokonkursowej zostanie podany razem z komunikatem o wynikach konkursu. Prace należy wysłać na adres:

Adres:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Ul. Sejmowa 5A

59-220 Legnica

Zasady uczestnictwa

Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.

Koordynator konkursu

Iwona Rostkowska

 

ZGŁOSZENIA

UCZESTNIKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „KOTY”

Dane ucznia/uczniów:

 

1) Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………………

 

Klasa, wiek: …………………………………………………………………………………………………

 

Imię, nazwisko i numer telefonu nauczyciela przygotowującego do konkursu: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Szkoła lub nazwa placówki zgłaszającej prace.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

• Wypełnienie i zgłoszenie karty jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych określonych w regulaminie konkursu.

• Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego uczestnika konkursu:

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Koty” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

( Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika konkursu.) 

 

Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
w Legnicy
ul. Sejmowa 5C,
59-220 Legnica

telefony: +48 76 723 29 12,
+48 76 723 29 13
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

PortugalPolandBelgium